Jaarverslag

Domein samenleving en gezondheid

Domein samenleving en gezondheid

De inzet in de afgelopen jaren op ontwikkeling en implementatie van visie, beleid en uitvoering voor het gehele sociaal domein heeft geresulteerd in een goed functionerende uitvoering van de verschillende beleidsvelden. In 2019 hebben we de integrale aanpak door de Wijkteams verder uitgewerkt. Dit onder andere door de integratie van Werk en Inkomen en Leerplicht en Rmc (aanpak voortijdig schoolverlaten).

Het is essentieel dat we nagaan of wat we doen daadwerkelijk bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners. We zijn daarvoor gestart met de Evaluatie 3D. Deze wordt begin 2020 afgerond en vormt de basis voor een volgend 3D-beleidsplan.
In 2019 hebben we het Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor Wmo en Jeugdbeleid is dit wettelijk verplicht. We hebben ook het domein Werk en Inkomen en Schuldhulpverlening er bij betrokken. We willen van de gebruikers van de gemeentelijke voorzieningen weten hoe we de dienstverlening verder kunnen verbeteren.

We zijn in 2019 gestart met visie- en beleidsvorming rond het concept van de zogenoemde “omgekeerde toets”. Dit concept komt er op neer dat primair wordt uitgegaan van de vraag van de inwoner, wat hij nodig heeft om zijn situatie te verbeteren. In het keukentafelgesprek passen we dit al toe. Nieuw in dit verband is dat we vanuit één integrale verordening sociaal domein (voor de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Schuldhulpverlening gezamenlijk) willen gaan werken. Met de voorbereiding is eind 2019 gestart.

Verder is in 2019 de opdracht voor de evaluatie van het accommodatiebeleid vastgesteld. Deze opdracht is de basis waarbinnen de evaluatie wordt uitgevoerd.

In oktober 2019 bracht de Rekenkamer Schagen het onderzoek Toezicht en Handhaving uit.
We onderschrijven de conclusie dat Toezicht en Handhaving in het sociaal domein onvoldoende gestructureerd is. In de ontwikkeling van de Integrale Verordening, welke in 2020 zijn beslag krijgt, nemen we een hoofdstuk Toezicht en Handhaving op. Doel is een systematische en cyclische uitvoering te realiseren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 58.476.969

40,3 %

Baten

€ 24.792.905

17,1 %

ga terug