Jaarrekening

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Saldo per 31-12-2019

Voorziening oninbaarheid

Balans waarde per 31-12-2019

Balans waarde per 31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

        1.536

          1.536

           2.170

Overige vorderingen:

        3.666

             749

          2.917

           5.150

- financiën

           841

             254

             587

           1.317

- belastingen

        1.398

             261

          1.137

           2.557

- debiteuren Sociaal Domein

        1.379

             234

          1.144

           1.265

- debiteuren Cowwi HK

               -  

                -  

- voorschotten ZIN jeugdhulp Sgn

             -  

               -  

                -  

- voorschotten ZIN WMO Sgn

             -  

               -  

                -  

- Overige

            49

               49

               11

Totaal

        5.202

             749

          4.453

           7.319

Onder de vorderingen op openbare lichamen vallen alle openstaande vorderingen die de gemeente per balansdatum open heeft staan ten aanzien van ministeries, gemeenten, provincies en andere openbare lichamen. De voorziening oninbaar wordt bepaald aan de hand van een ouderdoms-analyse van de vordering en de te verwachte oninbaarheid. Onder de vordering financiën vallen alle overige openstaande vorderingen van de gemeente, niet zijnde belastingen.

Onder de vordering belastingen vallen alle openstaande vorderingen m.b.t. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting.

Onder de vorderingen "Overig" vallen de depot bedragen.

ga terug