Jaarrekening

Balans

Balans

 

(bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2019 (ACTIVA)

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

               -  

               -  

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

      74.995

      74.653

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

      25.360

      19.432

    100.355

      94.085

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

Deelnemingen

            326

            326

Leningen aan:

Overige langlopende leningen u/g

        3.864

        3.638

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

        8.216

        8.516

      12.406

      12.481

Totaal vaste activa

    112.761

    106.565

Vlottende activa:

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

        6.014

        4.470

        6.014

        4.470

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

        1.536

        2.170

Overige vorderingen

        2.917

        5.150

        4.453

        7.319

Liquide middelen

Kassaldi

                2

                1

Banksaldi

        8.249

        3.244

        8.251

        3.245

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

      12.402

      11.544

      12.402

      11.544

Totaal vlottende activa

      31.121

      26.579

Totaal generaal

    143.882

    133.145

 

(bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2019 (PASSIVA)

31-12-2019

31-12-2018

Vaste passiva:

Eigen vermogen

Algemene reserve

        4.274

        4.703

Bestemmingsreserves

      56.270

      48.129

Resultaat na bestemming 

            354

            360

      60.898

      53.193

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

        2.316

        1.761

Voorzieningen voor onderhoudsegalisatie

              79

            116

Voorzieningen van derden verkregen middelen

        4.240

        3.872

        6.635

        5.749

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

      58.530

      53.235

Door derden belegde gelden

              14

              14

      58.544

      53.249

Totaal vaste passiva

    126.077

    112.190

Vlottende passiva:

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

        5.000

        9.000

Bank- en girosaldi

               -  

               -  

Overige schulden

        2.869

        4.697

        7.869

      13.697

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

        9.361

        6.597

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

            575

            661

        9.936

        7.259

Totaal vlottende passiva

      17.806

      20.956

Totaal generaal

    143.882

    133.145

Totaal waarborgen en garanties

      87.095

      79.314

 

ga terug