Jaarrekening

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

            7.869

          13.697

Overlopende passiva

            9.936

            7.259

Totaal 

          17.806

          20.956

 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Kasgeldleningen

            5.000

           9.000

Bank- en girosaldi

                   -  

                  -  

Overige schulden

            2.869

           4.697

Totaal 

            7.869

         13.697

Onder de overige schulden vallen de openstaande crediteuren per balansdatum.

ga terug