Jaarrekening

Toelichting reserves

Toelichting reserves

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Saldo per 31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Resultaat vorig boekjaar

Saldo per 31-12-2019

Toelichting aard van de reserve

Algemene reserve

            4.703

             549

            978

            4.274

Buffer voor het opvangen van financiële risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en voor het opvangen van tekorten op de jaarrekening en incidentele tegenvallers. De Algemene reserve vormt een belangrijk onderdeel van de (incidentele) weerstandscapaciteit van de gemeente. 

            4.703

             549

            978

                   -  

            4.274

Afvalstoffenheffing

                  91

             925

         1.015

                    1

Het dekken van nadelige verschillen in de jaarrekening tussen de opbrengst van de afvalstoffenheffing en de  uitgaven met betrekking tot de afvalinzameling. Hiermee dienen de schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk te worden beperkt.

Egalisatie rioolrecht

                234

             585

                819

Het dekken van nadelige efficiencyverschillen m.b.t. riolering.

                325

          1.510

         1.015

                   -  

                820

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

            1.815

             573

            334

            2.054

 Het egaliseren en dekken van kosten van meer jaarlijks onderhoud gemeentelijke woningen en gebouwen. 

Gebouwen basisonderwijs

            8.605

          7.455

            604

          15.456

 Het dekken van kosten van afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het (speciaal) Basisonderwijs. 

Onderhoud gebouwen voortgezet. Ondwijs

            6.128

         6.128

                   -  

 Het egaliseren en dekken  van afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het (speciaal) Voortgezet onderwijs. 

Wmo/minimabeleid

                425

            260

                165

 Het dekken van:
-kosten van het saldo tussen de uitgaven en het ontvangen budget van het ministerie in het kader van de Wet Werk en Bijstand inkomensdeel en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 

Grondexploitatie

            2.744

          5.659

         1.420

            6.984

Het dekken van de verliezen/afwaarderingen met betrekking tot de grondexploitatie.

Milieubeleid

                  94

               80

                  14

Het dekken van kosten klimaatprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Gymnastiekmateriaal

                139

            139

                   -  

Het dekken van kosten ten behoeve van het op peil houden van de inrichting van gymnastieklokalen/sporthallen voor het bewegingsonderwijs.

Regionaal arrangement bedrijventerr.  Kop NH

                  27

                  27

Het dekken van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie van het regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord Holland.

Aankoop kunstvoorwerpen

                  84

                28

                111

Het dekken van de kosten van aankoop van gemeentelijke kunstvoorwerpen.

Financiering invest. Econ. Nut

            3.364

             698

            288

            3.775

Dekking van de afschrijvingen van reeds vastgestelde investeringen met een economisch nut.

Financiering invest. Maatsch. Nut

          10.248

          4.950

            364

                360

          15.194

Dekking van de afschrijvingen van reeds vastgestelde investeringen met een maatschappelijk nut.

Markt 18

            1.129

               73

            1.056

Dekking van een deel van de kapitaallasten per jaar gedurende een periode van de afschrijvingstermijn ( 40 jaar) van de investering in de nieuwbouw in het cultuurgebouw Markt 18.

NUP

                  99

                 5

                  94

Dekking van de kosten van de noodzakelijke investeringen ICT.

Frictiekosten fusie

                675

            109

                566

Het dekken van de frictiekosten die ontstaan naar aanleiding van de fusie.

Maatschappelijk nut

            4.078

          2.315

         2.802

            3.590

Dekking van investeringen in maatschappelijk nut.

Reserve decentralisatie sociaal domein

            2.216

               78-

            788

            1.350

Het dekken van eventuele nadelige saldi tussen de vergoedingen van het Rijk en de daarmee samenhangende uitgaven op het gebied van sociaal domein en de projectkosten COWWI.

Overlopende posten 

                365

                59

            185

                239

De reserve heeft een bestedingsfunctie. Deze reserve heeft als doel om budget wat in het afgelopen begrotingsjaar niet is uitgegeven over te hevelen naar het volgende jaar, mits er sprake is van taken die dan naar het volgende begrotingsjaar doorschuiven.

Opleidingen

                213

                53

                266

Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. Deze reserve heeft als doel om opleidingsbudget wat in het afgelopen begrotingsjaar niet uitgegeven is over te hevelen naar het volgende jaar. 

Programma "Bewegen naar de klant"

                209

            209

                   -  

De reserve is bestemd voor dekking van de kosten over de jaren 2015 tot en met 2018 van het project Bewegen naar de klant. 

Wegenonderhoud

            1.152

          1.607

         2.589

                170

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van wegen.

Groenonderhoud

                210

             480

            625

                  65

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van groenvoorzieningen.

Onderhoud buitenruimte

                393

             929

         1.123

                198

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van verlichting, speeltoestellen en meubilair.

Dorpshuizen

                  18

                40

                  58

Het dekken van kosten renovaties dorpshuizen. 

Buitensportaccommodaties

            2.355

             471

               29

            2.796

Het dekken van de kosten van investeringen/renovaties van buitensportaccommodaties.

Structuurvisie Petten

                464

                464

Dekking van (een gedeelte) van de kosten die voortvloeien uit de structuurvisie Petten.

Reddingsbrigades

                356

                81

               56

                381

Het dekken van uitgaven voor aanschaf materieel voor de reddingsbrigades

Reserve BYOD

                201

             262

               86

                378

Het dekken van investeringen Bring Your Own Device

          47.804

        25.580

       18.295

                360

          55.449

Jaarresultaat

                360

             354

               360-

                519

 Het afzonderlijk tot uitdrukking brengen van het exploitatieresultaat na bestemming van de programmarekening op de balans. 

                360

             354

                -  

               360-

                519

Totaal

          53.192

        27.994

       20.288

                   -  

          60.898

In de raadsvergadering van december 2019 heeft uw gemeenteraad een notitie Vermogensbeheer vastgesteld

ga terug