Bijlagen

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Schagen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Gemeente Schagen is € 194.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2019 ragen x € 1

N.S. Swellengrebel

E. Zwagerman

G.E.P. Meijer

Functiegegevens 5

secretaris

griffier

griffier

Aanvang6 en einde functievervulling in 2019

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [24/9]

[24/9] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  

[1,0]

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking?8

[ja]

[ja]

[ja]

Bezoldiging 9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 113.079

€ 78.163

€ 28.315

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.669

€ 13.420

€ 4.578

Subtotaal

€ 132.748

 € 91.583

€ 32.893

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

€ 194.000

€ 141.912

€ 52.619

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 132.748

€ 91.583

€ 32.893

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1

N.S. Swellengrebel

     E. Zwagerman

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang5 en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte6

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?7

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?8

Nee

Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen9

111.140

83.453

Beloningen betaalbaar op termijn9

  21.454

16.117

Subtotaal

132.594

99.570

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11

-

-

Totale bezoldiging

132.594

99.570

 

ga terug