Jaarrekening

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Saldo per 31-12-2018

Investe- ringen

Bedrag aflossing

Saldo per 31-12-2019

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

              326

              326

Overige langlopende leningen u/g

           3.638

              255

                29

           3.864

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

           8.516

                19

              319

           8.216

Totaal financiële vaste activa

        12.480

              274

              348

        12.406

Kapitaalverstrekkingen:

Deelnemingen

Omschrijving

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

NUON

              178

              178

NV Huisvuilcentrale

                   2

                   2

Finance Academy

                   8

                   8

Effecten belegde gelden

                  -  

                  -  

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

              136

              136

Ontwikkelingsbedrijf Kop Noord-Holland-Noord

                   3

                   3

Totaal 

              326

              326

In 2019 is € 150 duizend ontvangen als garanstellingsprovisie van de HVC. Voor de aandelen Liander hebben we in 2019 een dividend ontvangen over 2018 van € 234 duizend. Voor de aandelen in de BNG bedraagt het ontvangen bedrag € 140 duizend (dividend 2018). 

Leningen:

Overige langlopende leningen u/g

Omschrijving

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Lening verenigingen/stichtingen

              632

              649

SVN duurzaamheidslening nr 3552

           1.018

              919

SVN duurzaamheidslening nr 4213

              629

Starterslening Svn nr 4211

           1.217

           1.103

Starterslening Svn nr 4212

              176

              766

Hypotheken

              192

              201

Totaal 

           3.864

           3.638

Het verschil in saldo betreft de reguliere aflossing.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Regius college nieuwbouw

           7.418

           7.673

Bouw accommodatie Rush 

                35

                41

Vervangen/plaatsen laadpalen

                22

                   3

Bijdrage renovatie dorpshuis Cg

                18

                19

Voorber verb jeugdgeb Hyksos

                30

                44

Vordering ivm verkoop Oostwal

              695

              735

Totaal 

           8.216

           8.516

ga terug