Jaarrekening

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop en de boekwaarde van het eigen vermogen is als volgt te specificeren:

 

Algemene reserve

Bestemmings- reserve

Resultaat  voor bestemming

Totaal

Saldo per 31 december 2018

                 4.703

             48.129

                  360

        53.192

Bestemming resultaat jaarrekening 2018

                      -  

                  360

                  360-

                0-

Toevoegingen

                   549

             27.091

        27.640

Onttrekkingen

                   978

             19.310

        20.288

Saldo baten en lasten 2019

                  354

             354

Saldo per 31 december 2019

                 4.274

             56.270

                  354

        60.898

ga terug