Jaarrekening

Overlopende passiva

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

               575

               661

Nog te betalen bedragen:

            9.361

            6.597

- BTW

               124

                 12

- Nog te betalen bedragen

            4.177

            5.236

- Loonheffing/ premies december

            2.189

- Transitorische rente

            1.154

            1.153

- Vooruitontvangen bedragen

            1.718

               196

Totaal 

            9.936

            7.259

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo per
 31-12-2018

Toevoe- gingen

Vrijgevallen bedragen

Saldo per
31-12-2019

Onderwijs achterstandenbeleid

                   -  

                   -  

Ketelduinweg

               180

               180

Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

               433

                 86

               346

Actieplan jeugdwerkeloosheid (AJW)

                 44

                 44

Project ontsluiting

                    5

                    5

Totaal 

               661

                  -  

                 86

               575

ga terug