Bijlagen

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Nr.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrecht-matig, maar telt niet mee voor het oordeel

Onrecht-matig, en telt mee voor het oordeel

1

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

X

2

Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

X

3

Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

X

4

Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

X

5

Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen

X

6

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar

X

X

7

Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

Overschrijdingen programmarekening

Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat er op de domeinen samenleving en gezondheid, leefomgeving en duurzaamheid en het domein inwoner en bestuur een overschrijding van de lasten heeft plaatsgevonden. Deze overschrijding ten opzichte van de voor deze domeinen begrote lasten wordt door het college hieronder toegelicht.

Het domein samenleving en gezondheid heeft een overschrijding op de lasten van € 1,7miljoen. Deze overschrijding is als volgt te verklaren:

Er is voor een bedrag van € 1,1 miljoen gestort in de reserve gebouwen onderwijs. Dit betreft het laatste deel van de verkoop van "tafelzilver". Hiervoor was eerder een bedrag van € 5 miljoen uit deze reserve gehaald om investeringen met maatschappelijk nut af te boeken. Dit is dus het gevolg van verkoop van gronden en dus direct gerelateerd. Deze overschrijding is onrechtmatig, maar telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant. Zie hiervoor punt 3 van de tabel.

Een andere oorzaak is een overschrijding van het budget zorgkosten WMO (€ 311 duizend) en huishoudelijke hulp (€ 67 duizend). Dit betreffen zogenaamde open einde regelingen. Deze overschrijdingen zijn pas na afloop van het boekjaar zichtbaar geworden. Hierdoor valt de overschrijding onder punt 4 van de tabel en telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Een derde oorzaak is de overschrijding in de zorgkosten van de jeugd (€ 130 duizend). Dit betreffen zogenaamde open einde regelingen. Deze overschrijdingen zijn pas na afloop van het boekjaar zichtbaar geworden. Hierdoor valt de overschrijding onder punt 4 van de tabel en telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Een laatste oorzaak betreft de overschrijding op Veilig Thuis (€ 103 duizend). Hierover is pas tegen het einde van het jaar een besluit genomen binnen de GGD. Hier door was er voor ons geen tijd meer om dit budget technisch nog mee te nemen in een wijziging. Daardoor valt de overschrijding onder punt 6 van de tabel en telt niet mee voor het oordeel van de accountant.

Het domein leefomgeving en duurzaamheid heeft een overschrijding op de lasten van € 89 duizend. Deze overschrijding is als volgt te verklaren:

Het onderhoudsbudget voor wegen is overschreden met € 143 duizend. Dit heeft voornamelijk te maken met het aanbrengen van nutsvoorzieningen. Hiervoor worden de wegen opgebroken dan worden de nutsvoorzieningen aangelegd. Hiervoor betalen de nutsbedrijven een vergoeding. Deze vergoeding is ook € 112 duizend hoger dan geraamd. Dit zijn dus direct gerelateerde baten. Hierdoor telt deze overschrijding niet mee voor het oordeel van de accountant, zie punt 3 van de tabel.

Het domein inwoner en bestuur heeft een overschrijding op de lasten van € 181 duizend. Deze overschrijding is als volgt te verklaren:

Het vormen van een voorziening voor bedrijfsrisico's zorgt voor een overschrijding van € 554 duizend. De hoogte van de te vormen voorziening is pas na afloop van het begrotingsjaar bekend geworden. Hierdoor telt deze overschrijding niet mee voor het oordeel van de accountant, zie punt 6 van de tabel.

ga terug