Jaarrekening

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2018

In erfpacht uitgegeven gronden

                       -  

                       -  

Investeringen met een economisch nut

             74.995

             74.653

Investeringen in de openbare ruimte met  maatschappelijk nut

             25.360

             19.432

Totaal 

           100.355

             94.085

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Saldo per
31-12-2018

Investeringen

Desinvestering/ afschrijving

Afboeking vaste activa

Saldo per
31-12-2019

Gronden en terreinen

                6.154

                1.339

                        6

               7.487

Woonruimte

                        8

                        2

                       6

Bedrijfsgebouwen

             50.644

                   773

                2.008

            49.408

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

             11.346

                   194

                   515

            11.025

Vervoermiddelen

                1.274

                   209

                   241

               1.241

Machines, apparaten en installaties

                   855

                   269

                   147

                     45

                  932

Overige materiële vaste activa

                4.372

                1.081

                   557

               4.896

Totaal overige investeringen economisch nut

             74.653

                3.864

                3.477

                     45

             74.995

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2019 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2019 ten laste van het krediet is gebracht.

Begroot krediet

Werkelijk besteed
2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Restant 

Strategische gronden

                   905

                   823

                   853

                     52

Basis op orde gegevensbeheer (2017)

                1.290

                   389

                1.354

                    63-

Vervanging speeltoestellen (2019)

                   276

                   179

                   179

                     97

Aanpassingen raadszaal

                   450

                   428

                   428

                     22

ICT netwerk/ dataservers, infra (2019)

                   210

                   184

                   184

                     25

De Rank hsv progr 2009

                   197

                   106

                   106

                     91

Uitbr hoofdgebouw Aloysius (HV 2018)

                   487

                     58

                     58

                   429

Herinrichten Rank VvGlaan (2018)

                   101

                     54

                     89

                     11

Herinrichten Rank Iepenlaan (2018)

                   215

                   129

                   217

                      1-

Renovatie zwembad Oudeslsuis (2019)

                     45

                     45

                     45

                       -  

VIOS renovatie A-veld

                   600

                   571

                   571

                     29

Renovatie A-veld Dirkshorn (2019)

                   101

                     82

                     82

                     19

Evenmentenkasten 14 marktkasten (2018)

                     45

                     40

                     45

                       -  

Speeltoestellen (2018)

                   200

                     71

                   200

                       -  

Verv AED apparatuur (2019)

                   120

                     96

                     96

                     24

Ondergrondse container Muggenburg

                   100

                     88

                     88

                     12

Tractor Valtra N134 D (2019)

                   114

                   121

                   121

                      7-

 

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer:

Saldo per
31-12-2018

Investe- ringen

Desinves-tering/ afschrijving

Afboeking vaste activa

Saldo per
31-12-2019

Gronden en terreinen

             2.127

                    79

           2.048

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

           12.935

            3.552

                 387

        16.100

Machines, apparaten en installaties

            2.343

            1.928

                    13

           4.259

Overige materiële vaste activa

             2.027

               978

                    51

           2.954

Totaal investeringen maatschappelijk nut

           19.432

            6.458

                 530

                     -  

        25.360

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2019 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2019 ten laste van het krediet is gebracht.

Begroot krediet

Werkelijk besteed
2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Restant 

Huisvesting wijkvereniging Groeneweg

                698

               669

                 705

                  7-

Herinrichten Dorpsstraat/Ruimtevaartbuurt

             2.750

            1.537

              2.426

                  324

Vervanging openbare verlichting

             4.123

            1.928

              3.868

                  256

Renovatie groenvakken

                740

               185

                 535

                  205

Wegen

                550

               513

                 513

                    37

Knelpunten minder validen

                300

               253

                 299

                       1

Populierenlaan

                495

               654

                 686

                  191-

De investeringen van vóór 2013 welke zijn geactiveerd, worden afgeschreven volgens de regels van de afzonderlijke voormalige gemeenten. Investeringen vanaf 01-01-2013 worden lineair afgeschreven conform de door de raad vastgestelde Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid.

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn:

Grond, weg en waterbouwkundige werken

10, 20, 30 of 40 jaar

Gronden en terreinen

30 jaar

Machines, apparaten en installaties

30 jaar

Overige materiële vaste activa

6 jaar

Voor o.a. de dekking van afschrijvingen van diverse investeringen met een maatschappelijk nut zijn de algemene reserve vrij besteedbaar, de reserve bovenwijkse voorzieningen, reserve dorpsplein Callantsoog en de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut beschikbaar.

ga terug