Jaarrekening

Toelichting voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Saldo per 31-12-2018

Toevoe-gingen

Aanwen- dingen

Vrijval

Saldo per 31-12-2019

Toelichting aard van de reserve

Pensioen voormalig wethouders

           566

             80

           486

Het dekken van kosten die voortvloeien uit de pensioenen van voormalige wethouders die voortvloeien uit de uitkerings- en pensioenverordening wethouders.

Wachtgeldverplichting voormalige bestuurders

           741

             54

           688

 Het dekken van de gemeentelijke kosten inzake wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders. 

Uitstroom personeel

             53

         598

             62

           589

 Het dekken van de kosten m.b.t. uitgestroomd personeel 

frictiekosten ontbinding COWWI

           401

          401

               -  

 Dekking van de frictiekosten boventallig personeel van de voormalige ISD. 

Bedrijfsvoeringrisico's

         554

              -  

           554

 Dekking van de mogelijke risico's in de bedrijfsvoering, . 

        1.761

1.152

          597

           -  

        2.316

Onderhoud zwembad De Wiel

             68

               1

             66

Dekking van de jaarlijkse bijdrage in de kosten van onderhoud van recreatieplan De Wiel in de periode 2006 tot en met 2025.

Onderhoud begraafplaats

             48

           25

             60

             13

Dekking van de jaarlijks onderhoudskosten van de algemene begraafplaats.

           116

           25

             62

           -  

             79

Parkeerfonds

             46

               3

             43

 Het voldoen aan de verplichting om op grond van de Bouwverordening te voorzien in de behoefte aan parkeervoorzieningen ten behoeve van derden. 

Riool

        3.827

         503

          132

        4.197

 Het dekken van kosten voor toekomstige investeringen/groot onderhoud riolering. 

        3.872

         503

          135

           -  

        4.240

Totaal

        5.749

      1.680

          794

           -  

        6.635

In de raadsvergadering van december 2019 heeft uw gemeenteraad een notitie Vermogensbeheer vastgesteld

 

ga terug