Bijlagen

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 opgenomen, conform de Financiële verordening artikel 4 punt 6 van de gemeente Schagen.

(Bedragen x

Lasten                        € 1.000)

6010902   Reserve gebouwen onderwijs, storting gedeelte tafelzilver      1.041
6010905   Reserve grondexploitatie, storting gedeelte tafelzilver        745
6010905   Reserve grondexploitatie, winstnemingen complexen      4.914
6040040   Organisatieontwikkeling                     161
6080000   Mutatie dubieuze debiteuren                   334
6080000   Voorziening bedrijfsvoeringsrisico's                  475
6672000   Zorgcontinuïteit Transferium                     125
6811000   Vastgoed en projecten op sterkte                  151
6824010   Ophoging voorziening Lagedijk               1.213
Diverse   Frictiekosten ontvlechting COWWI                  394
Diverse   Diverse projecten sociaal domein                     140   
                                9.693

     Baten
6010905   Reserve grondexploitatie, ophoging voorziening Lagedijk      1.213
6010905   Reserve grondexploitatie, vastgoed en projecten op sterkte           151
6010918   Reserve decentralisatie sociaal domein, diverse projecten              140
6010921   Reserve bewegen naar de klant, organisatieontwikkeling         150
6030100   Verkopen gronden, gebouwen minus kosten (tafelzilver)      1.786
6640000   GRGA kasoverschot 2018                     231
6080000   Bijdrage voorziening frictie ontvlechting COWWI            394
6080000   Leningen SVN                            251
6824010   Resultaten grondexploitatie                  4.914
                                9.355

ga terug