Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op
hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Dit is van belang voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt weergegeven welk beleid de gemeente in 2019 heeft gevoerd ten aanzien van de kwijtschelding. Tenslotte is een vergelijking opgenomen uit de Coelo-atlas met betrekking tot de gemiddelde woonlasten.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

  1. Onroerende-zaakbelastingen

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB).

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de geraamde opbrengst in de begroting 2019, de verhoging van 9% voor het accommodatiebeleid, de bijdrage aan de OSF, een compensatie van de wegenheffing en de verandering van de WOZ-waarden.

De opbrengst is geraamd op € 10,25 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 10,21 miljoen.

  1. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven van alle huishoudens, als dekking in de kosten van het ophalen en afvoeren van het huishoudelijk afval. De hoogte van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal leden van een huishouden. Daarnaast betalen huishoudens met een extra container een extra bedrag.

Door (externe) factoren was het noodzakelijk om de ondergenoemde hogere tarieven (ten opzichte van 2018) in rekening te brengen. Oorzaken hiervan waren: de stijging van de afvalstoffenbelasting (Rijk) op restafval met 137% (in 2019), de stijging van de afvalverwerkingstarieven (restafval, gft/e en plastics), de daling van de afzetprijzen grondstoffen (onder andere glas, papier, metaal, textiel), forse achterblijvende retourinkomsten op de kunststof verpakkingen (Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022) en de jaarlijkse inrekening consumenten prijsindexcijfer (CPI).

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Afvalstoffenheffing

Tarief 2019

1 persoonshuishouden

251,-

2 en 3 persoonshuishouden

294,-

≥ 4 persoonshuishouden

318,-

extra container

154,-

De opbrengst is geraamd op € 5,71 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 5,70 miljoen.

  1. Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven voor het afvoeren of het lozen van afvalwater (direct of indirect) op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd. De ontwikkeling van de tarieven hangt nauw samen met de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Rioolheffing

Tarief 2019

basistarief (tot 350 m³ afvalwater)

150,-

meerverbruik:

> 350 m³ t/m 99.750 m³  - per eenheid van 350 m³

150,-

vanaf 99.751 m³             - per eenheid van 750 m³

150,-

De opbrengst is geraamd op € 3,89 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 3,89 miljoen.

  1. Toeristenbelasting

Het tarief per overnachting is vastgesteld op € 1,28 per persoon per nacht.
De aanslagen worden voor het overgrote deel achteraf opgelegd in april 2020. In de jaarrekening 2019 is nu een bedrag van € 1,93 miljoen als opbrengst verantwoord.
De opbrengst is geraamd op € 1,74 miljoen.

De hogere opbrengsten zijn het gevolg  van de gewijzigde verordening toeristenbelasting. Met ingang van 2018 heffen we toeristenbelasting van degene die tevens forensenbelasting betalen. Daarnaast dragen nu meer recreatieondernemers dan voorheen toeristenbelasting af op basis van het werkelijk aantal overnachtingen. Nu blijkt dat het werkelijk aantal overnachtingen over 2018 hoger liggen dan de in het verleden gehanteerde aantal overnachtingen die de basis vormde voor de forfaitaire tarieven.

  1. Forensenbelasting

De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in april 2020 opgelegd. In de jaarrekening 2019 is een bedrag van € 1,68 miljoen als opbrengst verantwoord. Tussentijds worden aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de loop van 2019 hun recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen dat voormalige eigenaren een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd worden met een belastingaanslag.

De opbrengst is geraamd op € 1,59 miljoen.

De hogere opbrengsten zijn ontstaan, doordat over 2018 meer personen een woning voor zichzelf ter beschikking hebben gehouden en daardoor de plicht hebben om forensenbelasting te betalen.
Hierbij wordt gekeken naar personen, die niet in onze gemeente zijn ingeschreven, maar wel een gemeubileerde woning voor meer dan 90 dagen per jaar voor zichzelf of hun gezin beschikbaar houden.

  1. Grafrechten

Aanslagen grafrechten worden opgelegd voor drie zaken: voor het begraven en/of bijzetten van stoffelijke overschotten; voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor diensten van of via de gemeente. Die diensten zijn in verband met het begraven en het bijzetten. De jaarlijkse onderhoudsrechten worden per kohier opgelegd. Een kohier is een staat van in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen.

De opbrengst van het kohier is geraamd op € 46 duizend.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 38 duizend.

De overige begraafrechten waren geraamd op € 242 duizend. De werkelijke opbrengst bedroeg € 340 duizend. Dit voordeel komt omdat we een inhaalslag gemaakt hebben bij het aanschrijven voor het verlengen van grafrechten. Gestart is met de begraafplaats in Waarland. Gefaseerd schrijven we de andere begraafplaatsen aan. Dit is een blijvende taak, die bij een gefaseerde aanpak binnen de bestaande afdeling en capaciteit gedaan wordt.

  1. Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.

De opbrengst is geraamd op € 2,18 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 2,15 miljoen.

Totaal opbrengsten

Titel 1 algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

€ 35.911

€ 17.247

€ 53.158

€ 43.705

82,22%

hoofdstuk

2

Reisdocumenten

€ 189.906

€ 56.555

€ 246.461

€ 220.685

89,54%

hoofdstuk

3

Rijbewijzen

€ 183.088

€ 83.964

€ 267.052

€ 239.696

89,76%

hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

€ 75.532

€ 54.592

€ 130.124

€ 76.654

58,91%

hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Bestuursstukken n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

€ 16.023

€ 2.729

€ 18.752

€ 16.683

88,97%

hoofdstuk

10

Gemeentearchief

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

11

Huisvestingswet n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

12

Leegstandswet

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

13

Gemeentegarantie n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

14

Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) 

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

15

Winkeltijdenwet

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

16

Kansspelen

€ 287

€ 219

€ 506

€ 283

55,93%

hoofdstuk

17

Telecommunicatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

18

Verkeer en vervoer

€ 8.966

€ 2.762

€ 11.728

€ 10.019

85,43%

hoofdstuk

19

Diversen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 1

€ 509.713

€ 218.068

€ 727.781

€ 607.725

83,50%

 

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

€ 33.474

€ 22.515

€ 55.989

€ 49.306

88,06%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 871.465

€ 586.153

€ 1.457.618

€ 1.566.150

107,45%

hoofdstuk

4

Vermindering

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€ 0

€ 0

€ 0

€ -17.102

0,00%

hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Gedoogbeschikking 

€ 417

€ 281

€ 698

€ 660

94,56%

hoofdstuk

10

In deze titel niet benoemde beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 2

€ 905.356

€ 608.949

€ 1.514.305

€ 1.599.014

105,59%


Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Horeca

€ 2.160

€ 1.648

€ 3.808

€ 2.611

68,57%

hoofdstuk

2

Organiseren markten en overige APV beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

4

Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Leefmilieuverordening n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Brandbeveiligingsverordening

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 3

€ 2.160

€ 1.648

€ 3.808

€ 2.611

68,57%

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

Kostendekking Titel 1

€ 509.713

€ 218.068

€ 727.781

€ 607.725

83,50%

Kostendekking Titel 2

€ 905.356

€ 608.949

€ 1.514.305

€ 1.599.014

105,59%

Kostendekking Titel 3

€ 2.160

€ 1.648

€ 3.808

€ 2.611

68,57%

Kostendekking totale tarieventabel

€ 1.417.229

€ 828.665

€ 2.245.894

€ 2.209.350

98,37%

Financiële verantwoording opgelegde belastingen 2019
Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet inzake rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is ontstaan worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de belasting is opgelegd.

Overzicht opgelegde aanslagen 2019 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

OZB woning

6.939

6.932

-7

OZB niet-woning

3.308

3.275

-33

Forensenbelasting

1.592

1.679

87

Toeristenbelasting

1.742

1.928

186

Grafrechten

46

38

-8

Precariobelasting

2.184

2.154

-30

Totaal

15.811

16.006

195

Heffingen
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Afvalstoffenheffing

5.710

5.696

-14

Rioolheffing

3.890

3.888

-2

De meer of minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing komen ten laste of gunste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, tenzij hier onvoldoende in zit.

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen

Leges
Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voor zover mogelijk zijn de tarieven kostendekkend.
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Leges

4.411

4.434

23

Kwijtschelding
Voor de inwoners van de gemeente Schagen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding. Dit van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de regelgeving, zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan. Dit op basis van de Participatiewet (bijstandsnormen). We toetsen geautomatiseerd via het Inlichtingenbureau of mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Door deze werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 70% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.

Overzicht verleende kwijtschelding 2019 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Afvalstoffenheffing

180

186

-6

Rioolheffing

99

104

-5

Lastendruk
In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde, met een plaats 211 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 372.

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De gemeente Gilze en Rijen is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 511,-); de gemeente Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten (€ 1.446,-). De gemiddelde woonlasten bedragen € 740,-.

De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen volgens de Coelo-atlas voor 2019:

Gemeente

Bedrag

Ranglijst

Schagen

768,-

211

Bergen

1.029,-

367

Den Helder

733,-

137

Hollands Kroon

804,-

263

Langedijk

858,-

321

Texel

680,-

70

ga terug