Staat van de gemeente

Domein ruimte en economie

Domein ruimte en economie

Woningbouw
In 2019 is gestart met de bouw van 211 woningen. Dit in diverse projecten en kernen, zoals Nes Noord en Laan in Schagen, Warmenhuizen Centrum en Abbestederweg in Callantsoog. We hadden als doel gesteld om in 2019 te starten met de bouw van 300 woningen. Vanwege vertraging in een paar projecten wordt dit aantal niet gehaald.

Om te zorgen voor voldoende en continue bouwproductie na 2019 hebben we gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe projecten, uitwerking van plannen en verdere uitvoering van bestaande woningbouwprojecten.

Zo is de locatie Oudshoorn in Schagen definitief vrijgekomen om te kunnen worden ontwikkeld als woningbouwlocatie. Ook hebben we samen met de inwoners van Warmenhuizen het stedenbouwkundig plan Remmerdel in Warmenhuizen uitgewerkt. Tevens Is het stedenbouwkundig plan Waldervaart vrijwel gereed voor besluitvorming. De bestemmingsplannen 't Zand Noord, Dirkshorn Zuid en Westerpark zijn onherroepelijk geworden.

In het najaar van 2019 zijn consultaties gehouden met bewoners en dorpsraden, Dit in het kader van de woonvisie. Samen met de gemaakte prestatieafspraken in 2019 met de wooncorporaties is er nadrukkelijk aandacht voor de urgentie van de bouw van sociale huurwoningen.

Bedrijvigheid
Herontwikkeling Makado
Voor de herontwikkeling van winkelcentrum Makado hebben we de omgevingsvergunning verleend. Daarmee is ook de komst van de Lidl naar Schagen/Makado mogelijk gemaakt. Het centrumgebied van Schagen krijgt hierdoor een nieuwe economische impuls.

Pallas en Energy & Health Campus
Het bestemmingsplan Pallas reactor is in 2019 door de raad vastgesteld. De verdere uitwerking van de reactor is in volle gang. Er is begonnen met de ontwikkeling van de Energy & Health campus in Petten. Er zijn een solarlab en biomassa-lab geopend. Hiermee zijn laboratoria behouden gebleven. Daarmee is hoogwaardige werkgelegenheid binnen de gemeente gegroeid.

Regionaal programma De Kop Werkt!
2019 is het derde uitvoeringsjaar van het regionaal programma De Kop Werkt! Voor Schagen zijn de projecten revitalisering Groote Keeten en Oudesluis afgerond.

Toerisme
Verschillende doelstellingen zijn behaald. Zo is door Schagen Marktstad voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gestemd. En in Petten zijn in 2019, ter bevordering van de toeristische en economische aantrekkelijkheid een aantal projecten tot afronding gekomen. Het duingebied en het dorp zijn meer met elkaar verbonden.

Omgevingswet
Wij zijn in 2019 gestart met de voorbereiding van de Omgevingswet en -visie. We zijn onder meer een partnership aangegaan met de leverancier van ons zaaksysteem. Hierdoor kunnen we aan de voorkant meedenken over hoe onze werkomgeving optimaal kan worden ingericht voor de Omgevingswet. Ook hebben wij een succesvolle aanbesteding gehad. Met het geselecteerde stedenbouwkundige bureau hebben we een start gemaakt met het participatietraject om de omgevingsvisie vorm te geven.